PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA

Mar 11, 2024

TRANZITIE JUSTA

Prioritatile Tranzitie Justa 2021-2027

Actiunea – Investitii pentru dezvoltarea IMM care sprijina cresterea durabila si crearea de locuri de munca

Prioritatea:

 • Prioritate: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj
 • Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara
 • Prioritate: 3. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj
 • Prioritate: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați
 • Prioritate: 5. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova
 • Prioritate: 6. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș

 

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este 200.000 euro.

Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 50.000 euro.

Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile finanţabile prin ajutor de stat regional respectiv prin ajutor de minimis este:

Rata de cofinanțare

 

Solicitanti eligibili:

 • Microintreprinderi;
 • Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024, după caz) si în anul fiscal anterior (2022), în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (ONRC).
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022) și își asumă prin declarație pe propria răspundere că se va afla în această situație la momentul contractării. Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte

 

Locatia de implementare: Unitatea de producție/ prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în zona vizată de apel.

Categorii de investiții finanțabile:

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat

1. Investiții în active corporale:

 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul implementării măsurilor care contribuie în mod substanțial la obiectivele de mediu, punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare, în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • lucrări de construcție, modernizare, extindere a spațiilor de producție/prestare de servicii existente, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)

2. Investiții în active necorporale:

 • – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie în strânsă legătură cu obiectul proiectului.

3. Alte tipuri de activități eligibile:

 • Activități de organizare evenimente (pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare) și cursuri de formare profesională (calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte).
 • Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (ex: managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).
 • Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico – economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.
 • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative.
 • Activități specifice certificării / recertificării produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Precizăm că furnizorii de servicii de certificare eligibili pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii aplicabile, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
 • Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

 

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze!

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de PROGRAMUL OPERATIONAL TRANZITIE JUSTA? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

5 + 2 =

Oportunități similare