Investiții pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

May 29, 2024

LANSARE APEL PROIECTE

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin Ordinul Nr. 181/2023 cu modificările și completările ulterioare, lansează apelul de proiecte destinat operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice, 👉  începând cu 17 iunie 2024ora 10:00.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis:  diversificarea ofertei și creșterea calității serviciilor oferite în aceste destinații.

 

FINANTARE MAXIMA 200.000 euro / COFINANȚAREA beneficiarului MINIM 50%

 

DEPUNERE PROIECTE

Cum se depune documentatia/proiectul: înscrierea în cadrul programului se va face prin depunerea fizică a documentației la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE (generale si specifice) ALE BENEFICIARULUI
 • Întreprinderi (societati, societati cooperative, PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, debutanti in afaceri) inregistrate la ONRC
 • au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităților și arealor care dispun de factori naturali de cură
 • sunt IMM-uri, conform definiției de la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social și nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare
 • deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii
 • fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, respectiv diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea grantului de finanțare, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar. Documentele cu care se face dovada deținerii surselor de cofinanțare sunt: certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să reiasă majorarea capitalului la momentul înscrierii, extras de cont, contract de credit, scrisoare de garanție bancară.

CRITERII SPECIFICE DE ELIGIBILITATE:  In functie de categoria finanțării, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfășurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanțare, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:

 1. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA: CAEN 5610, 5630;
 2. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA: CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
 3. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear și/sau pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare: CAEN 5510, 8690, 9329.
 4. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale: CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104.
 5. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor sportive: CAEN 9311, 9312, 9313, 9319.
 6. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor de agrement: CAEN 7721, 9321, 9329

 

FINANTARE MAXIMA 200.000 euro / COFINANȚAREA beneficiarului MINIM 50%

Finantare nerambursabila de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement, care vizează extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură.

Finanțarea nerambursabila acopera maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclus TVA, pentru:

extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice și farmacodinamice, efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie – INRMFB), pe care respectivele societăți comerciale le dețin.

construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice

– achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare

– formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HoReCa

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

A.1. Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă

A.2. Cheltuieli de mediu care includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi)

 

B. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

 

C. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

C1. Construcţii şi instalaţii – cuprind cheltuieli aferente realizării construcţiilor –  construcții/ extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură, precum și  construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale și de agrement, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului

C.2. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu și fără montaj necesare funcţionării obiectivului investițional (se decontează doar dacă proiectul include și construcții, extindere și reabilitare de clădiri), în conformitate cu acțiunile eligibile la finanțare:

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 de lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

D. Organizare de şantier – subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

În cazul acțiunilor prevăzute mai sus, solicitantul trebuie să depună documente care să ateste că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

În plus, conform extrasului de carte funciară, imobilul (teren și/sau clădiri):

 • este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;
 • imobilul nu are ipotecă instituită asupra sa;
 • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
 • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație, beneficiarul are obligația să obțină certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în perioada de monitorizare.

În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear, beneficiarul are obligația să obțină autorizația de funcționare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății în perioada de monitorizare.

 

E. Cheltuieli eligibile pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, în conformitate cu acțiunile eligibile la finanțare:

– cheltuieli cu achiziționarea de echipamente, mobilier și aparatură medicală, de natura mijloacelor fixe;

– cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an.

 

F. Cheltuieli eligibile pentru programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser.

În cadrul prezentei scheme, se poate finanța maximum un program de formare profesională (calificare/perfecționare/specializare) pe angajat, în limita a maximum 5.000 de lei/angajat. Programele de formare profesională să fie autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

 

Pentru a primi ajutorul financiar, e necesar ca:

– Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, să fie noi.

– Activele achiziţionate să existe la locul implementării proiectului şi, după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea ghidurilor tehnice de instalare și utilizare.

 

Nu se acordă ajutor financiar in cazul in care:

– activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi nici pentru cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

– cheltuielile sunt efectuate, inclusiv facturile emise, înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare.

 

Beneficiarul nu poate schimba locația implementării proiectului, pe toată perioada contractuală.

 

Schema de ajutor de minimis se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 1.  o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare până la depunerea cererii de rambursare
 2.  o perioadă de 2 ani de monitorizare, calculată de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).

 

Mai multe detalii pe site-ul MEAT 👉 Ordinul MEAT + anexe

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Detalii proiect

Valoarea investiției:

Data limită depunere proiect:

Află mai multe:

Sunteți interesat de Investiții pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice? Completați formularul de mai jos si o să vă contactăm pentru o discuție.

14 + 5 =

Oportunități similare