Ministerul Finanțelor – schema de ajutor 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România

Ministerul Finanțelor publică 👉  Ghidul schemei de 2,25 miliarde lei pentru investiții majore în industriile cu tradiţie în România.

Scopul achemei ajutorului de stat H.G. nr. 300/2024: dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care asigură echilibrarea balanței comerciale a României
Depunere proiecte: depunere online, de la data de 29.07.2024 – pana la data de 09.09.2024
Valoarea cheltuielilor eligibile ale unui proiect: minimum 50 milioane lei (10 milioane euro) și de maximum 500 milioane lei (100 milioane euro)
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: in functie judetul/regiunea implementarii proiectului, pe baza a:
 • Intensitatea maximă %  / judet
 • Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere (tabel mai jos)  / judet.

 

Bugetul mediu anual al schemei este de 749,995 milioane lei

 

Cine poate solicita finantare:
 • întreprinderi nou-înfiinţate
 • întreprinderi în activitate,
 • atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul înregistrării Cererii de acord pentru finanţare în vederea completării corecte a informaţiilor prevăzute în cererea de acord pentru finanţare.

 

Sectoarele de activitate eligibile: investiţiile care se realizează în unul dintre urmatoarele sectoare:
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 • Fabricarea băuturilor;
 • Prelucrarea lemnului;
 • Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații;
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • Fabricarea altor mijloace de transport;
 • Fabricarea de mobilă;
 • Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 • Alte industrii.

 

NOTA BENE: În cazul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un sector de activitate considerat neeligibil, dar solicită finanţare pentru realizarea unei investiţii iniţiale într-un sector de activitate eligibil, regăsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerţului, investiţia iniţială poate fi eligibilă pentru finanţare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute în schemă.

Activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.

 

Cheltuielile eligibile:

1) Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale:

         a) În cazul construcțiilor se consideră eligibile doar cheltuielile aferente realizării de construcţii noi, regăsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază, subcapitolul 4.1 – Construcții și instalații de bază din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

         b) Activele corporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locația realizării investiției, numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei, în locația prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
 • să fie achiziționate în condiţii de piaţă, respectiv condiții de transparență și competitivitate;
 • să fie amortizabile;
 • să fie noi.

2) Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale:

Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • trebuie să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locația realizării investiției, numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi trebuie să rămână asociate investiţiei, în locația prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum cinci ani de la finalizarea investiţiei;
 • să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv condiții de transparență și competitivitate;
 • să fie amortizabile;
 • să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.

Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condițiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli neeligibile.

Totodată, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:

– achiziţia de mobilier şi mobilier industrial, decoraţiuni, mijloace de transport înmatriculabile, calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatură birotică, truse de scule, dulapuri/cărucioare cu scule, etc.,

– cheltuielile cu transportul, montajul instalaţiilor tehnice, maşinilor şi echipamentelor.

 

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor:

La data depunerii Cererii de acord pentru finanțare, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Generalea) sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, conform calendarului realizarii investiției;
c) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
Suplimentar pentru întreprinderile în activitateh) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
i) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
Suplimentar pentru întreprinderile nou-înfiinţatej) au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei;
k) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare;
Suplimentar prevăzute de Recomandarea (UE) 2020/1039 a Comisiei din 14 iulie 20201, atât pentru întreprinderile în activitate cât și pentru cele nou-înfiinţatel) nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, sau se supun legislaţiei fiscale a acestora;
m) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, aşa cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
n) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante;
o) nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante.

 

Cum se calculează ajutorul de stat?

Sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat (in EURO):

 

 

REGIUNEA

 

 

Județe componente

 

Intensitate  maximă

%

Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia  o întreprindere        – euro –
 

 

Nord-Vest

Bihor40%33.000.000
Bistriţa-Năsăud50%41.250.000
Cluj40%33.000.000
Maramureş50%41.250.000
Satu Mare50%41.250.000
Sălaj50%41.250.000
 

 

Centru

Alba50%41.250.000
Braşov40%33.000.000
Covasna40%33.000.000
Harghita40%33.000.000
Mureş50%41.250.000
Sibiu40%33.000.000
 

 

Nord-Est

Bacău60%49.500.000
Botoşani60%49.500.000
Iaşi40%33.000.000
Neamţ60%49.500.000
Suceava60%49.500.000
Vaslui60%49.500.000
 

 

Sud-Est

Brăila60%49.500.000
Buzău60%49.500.000
Constanţa40%33.000.000
Galaţi60%49.500.000
Vrancea60%49.500.000
Tulcea60%49.500.000
 

 

 

Sud-Muntenia

Argeş50%41.250.000
Călăraşi60%49.500.000
Dâmboviţa50%41.250.000
Giurgiu50%41.250.000
Ialomiţa60%49.500.000
Prahova40%33.000.000
Teleorman60%49.500.000
Sud-Vest Oltenia

 

 

Dolj50%41.250.000
Gorj70%57.750.000
Mehedinţi60%49.500.000
Olt60%49.500.000
Vâlcea60%49.500.000
VestArad30%24.750.000
Caraş-Severin40%33.000.000
Hunedoara50%41.250.000
Timiş30%24.750.000

Zonele „c” care nu sunt predefinite

Bucureşti- IlfovIlfov parțial: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru,       Dărăști-Ilfov,       Jilava,   1 Decembrie, Copăceni, Vidra și Berceni30%24.750.000
Ilfov parțial: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești și Pantelimon 

40%

33.000.000

 

 

Descarca documentele aferente schemei de ajutor 👉 CLICK schema de ajutor 2,25 miliarde lei

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

ELECTRIC UP – lansat în consultare publică până la data de 04.iunie

Ministerul Energiei a lansat pana la data de 4.iunie.2024 👉  în consultare publică proiectul Schemei de ajutor de minimis „ELECTRIC UP”  privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici care activează în domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 150 kWp necesară consumului propriu, a unui sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, a cel puțin a unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum și a sistemului alternativ de încălzire/răcire pentru creșterea gradului de utilizare a energiei produse din surse regenerabile în încălzire și răcire.

Programul “ELECTRIC UP“ este implementat de către Ministerul Energiei în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 159/2020

CHELTUIELI
 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 150 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă și consumată de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablouri electrice curent continuu/curent alternativ;
 • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
 • cheltuieli cu achiziția sistemului de stocare a energiei produse, având o capacitate de stocare de minimum 30% din valoarea energiei produse de sistemul de panouri fotovoltaice (kWh);
 • cheltuielile cu achiziţia unui sistem electric alternativ de încălzire/răcire, opțional, maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor cu achiziția și montarea acestuia;
 • Deasemeni si cheltuielile de consultanta,proiectare,montaj si punere in functiune.

 

Proiectul Ghidului de Finantare   👉 Ghid-finantare-Electric-Up-2-1-2[42] (1)

Proiectul schemei de ajutor 👉 Schema-ajutor-de-minimis-EU-II-20.05.2024

Informatii oficiale despre 👉  ELECTRIC-UP

 

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Investiții pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

LANSARE APEL PROIECTE

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin Ordinul Nr. 181/2023 cu modificările și completările ulterioare, lansează apelul de proiecte destinat operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice, 👉  începând cu 17 iunie 2024ora 10:00.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis:  diversificarea ofertei și creșterea calității serviciilor oferite în aceste destinații.

 

FINANTARE MAXIMA 200.000 euro / COFINANȚAREA beneficiarului MINIM 50%

 

DEPUNERE PROIECTE

Cum se depune documentatia/proiectul: înscrierea în cadrul programului se va face prin depunerea fizică a documentației la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE (generale si specifice) ALE BENEFICIARULUI
 • Întreprinderi (societati, societati cooperative, PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, debutanti in afaceri) inregistrate la ONRC
 • au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităților și arealor care dispun de factori naturali de cură
 • sunt IMM-uri, conform definiției de la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social și nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare
 • deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii
 • fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, respectiv diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea grantului de finanțare, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar. Documentele cu care se face dovada deținerii surselor de cofinanțare sunt: certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să reiasă majorarea capitalului la momentul înscrierii, extras de cont, contract de credit, scrisoare de garanție bancară.

CRITERII SPECIFICE DE ELIGIBILITATE:  In functie de categoria finanțării, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfășurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanțare, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:

 1. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA: CAEN 5610, 5630;
 2. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA: CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
 3. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear și/sau pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare: CAEN 5510, 8690, 9329.
 4. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale: CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104.
 5. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor sportive: CAEN 9311, 9312, 9313, 9319.
 6. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor de agrement: CAEN 7721, 9321, 9329

 

FINANTARE MAXIMA 200.000 euro / COFINANȚAREA beneficiarului MINIM 50%

Finantare nerambursabila de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement, care vizează extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură.

Finanțarea nerambursabila acopera maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclus TVA, pentru:

extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice și farmacodinamice, efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie – INRMFB), pe care respectivele societăți comerciale le dețin.

construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice

– achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare

– formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HoReCa

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

A.1. Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă

A.2. Cheltuieli de mediu care includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi)

 

B. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

 

C. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

C1. Construcţii şi instalaţii – cuprind cheltuieli aferente realizării construcţiilor –  construcții/ extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură, precum și  construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale și de agrement, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului

C.2. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu și fără montaj necesare funcţionării obiectivului investițional (se decontează doar dacă proiectul include și construcții, extindere și reabilitare de clădiri), în conformitate cu acțiunile eligibile la finanțare:

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 de lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

D. Organizare de şantier – subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

În cazul acțiunilor prevăzute mai sus, solicitantul trebuie să depună documente care să ateste că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

În plus, conform extrasului de carte funciară, imobilul (teren și/sau clădiri):

 • este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;
 • imobilul nu are ipotecă instituită asupra sa;
 • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
 • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație, beneficiarul are obligația să obțină certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în perioada de monitorizare.

În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear, beneficiarul are obligația să obțină autorizația de funcționare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății în perioada de monitorizare.

 

E. Cheltuieli eligibile pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, în conformitate cu acțiunile eligibile la finanțare:

– cheltuieli cu achiziționarea de echipamente, mobilier și aparatură medicală, de natura mijloacelor fixe;

– cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an.

 

F. Cheltuieli eligibile pentru programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser.

În cadrul prezentei scheme, se poate finanța maximum un program de formare profesională (calificare/perfecționare/specializare) pe angajat, în limita a maximum 5.000 de lei/angajat. Programele de formare profesională să fie autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

 

Pentru a primi ajutorul financiar, e necesar ca:

– Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, să fie noi.

– Activele achiziţionate să existe la locul implementării proiectului şi, după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea ghidurilor tehnice de instalare și utilizare.

 

Nu se acordă ajutor financiar in cazul in care:

– activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi nici pentru cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

– cheltuielile sunt efectuate, inclusiv facturile emise, înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare.

 

Beneficiarul nu poate schimba locația implementării proiectului, pe toată perioada contractuală.

 

Schema de ajutor de minimis se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 1.  o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare până la depunerea cererii de rambursare
 2.  o perioadă de 2 ani de monitorizare, calculată de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).

 

Mai multe detalii pe site-ul MEAT 👉 Ordinul MEAT + anexe

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Start-up Nation 2024 – tot mai aproape de aprobare – OUG in consultare publica

📌Proiect de OUG privind aprobarea și implementarea Programului „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024

Forma de ajutor: de minimis

Sprijinul financiar: maxim 250.000 lei /beneficiar care sa reprezinte maxim 90% din valoarea totală eligibilă, iar minim 10% cofinantarea beneficiarului din valoarea eligibila a proiectului.

Administrator al schemei de ajutor de minimis: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT)

 

Componenetele specifice Start-UP Nation 2024:

Pilonul I – Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor

 • IMM-uri / Întreprinderi inființate de tineri sub 30 de ani (persoană cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea înteprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024,, indiferent de statutul pe piața muncii, astfel cum sunt aceștia definiți în art. 2 alin.(2) lit.a) din Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din strainatate
 • Au sediul social și implementează afacerea în regiunea de dezvoltare în care are domiciliul persoana fizică eligibilă în cadrul programului.
 • Au obligația de a menține activitatea și ocupate locurile de muncă asumate prin formularul de finanțare pentru o perioadă de minim 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare.
 • Bugetul total pentru Pilonul I este de 295.750.000,00 euro: 266.000.000,00 euro pentruregiunile mai puțin dezvoltate /  29.750.000,00 euro pentru regiunea mai dezvoltată

 

Pilonul II – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă

 • IMM-uri / Întreprinderi inființate de persoane din unul din Grupul țintă :
  • Tineri cu vârsta intre 30 si 35 de ani – persoană cu vârsta între 30 ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea înteprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului, indiferent de statutul pe piața muncii, astfel cum sunt aceștia definiți în   2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare , inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate
  • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, astfel cum sunt definite în art. 5 pct.III din  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
  • Șomer –astfel cum este definit în art. 5 pct.IV din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
  • Șomer de lungă durată – astfel cum este definit  în art.5 pct.IV^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
  • Persoane inactive – sunt persoanele care nu fac parte din forța de muncă respectiv care nu sunt nici ocupate, nici șomere, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
  • Persoane din grupurile dezavantajate pe piața muncii – persoane cu nivel scăzut de instruire (ultimul nivel de școlarizare absolvit ISCED 2), persoane cu dizabilități, persoane din comunitățile supuse riscului de excluziune socială, persoane din zonele rurale, persoane eliberate din detenție, tineri postinstituționalizați, inclusiv persoana reîntoarsă în țară din străinătate.
 • Au sediul social și implementează afacerea în regiunea de dezvoltare în care are domiciliul persoana fizică eligibilă în cadrul programului.
 • Au obligația de a menține activitatea și ocupate locurile de muncă asumate prin formularul de finanțare pentru o perioadă de minim 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare.
 • Bugetul total pentru Pilonul II este de 150.435.295,00 euro și este alocat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (sunt excluse inteprinderile infiintate in Bucuresti-Ilfov)

 

Nota bene:

 1. Regiunea mai dezvoltată – Regiunea București – Ilfov.
 2. Regiunile mai puțin dezvoltate – Regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
 3. Persoana reîntoarsă în țară – cetățean român, care face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate a cel putin 12 luni consecutive anterioare înscrierii în aplicația electronică aferentă Programului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024, pentru a participa la activitățile programului.

 

Descarcă materialele informative in consultare publica AICI 👉 MEAT – Start Up Nation România ediția 2024 

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finațarea proiectelor tale!  👇

Program Femeia Antreprenor 2024 👉 in Consultare Publica

Apel: Lansat in consultare publica

Perioada depunere proiecte: in consultare publica

Valoarea maxima a proiectului: maxim 200.000 lei

Contributia la chelutielile eligibile: minim 5%

Regiunea de implementare: Toate cele 8 regiuni de dezvoltare din Romania

Beneficiari eligibili:

 1. Sunt Microintreprinderi, Intreprinderi Mici sau Mijlocii, la momentul depunerii cererii de finantare;
 2. Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice;
 3. Au cel putin un asociat femeie care detine cel putin 50% din actiunile societatii;
 4. Au capital social integral privat;
 5. Au codul CAEN pentru care solicita finantare eligibil si autorizat pana la momentul platii ultimei cereri de rambursare/plata. Codul CAEN poate fi autorizat si dupa aprobarea proiectului.Codul CAEN pentru care se va solicita acordarea Finantarii Nerambursabile, nu trebuie sa fie autorizat la momentul depunerii Cererii de Finantare
 6. Sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 7. Creaza doua locuri noi de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare si le mentin cel putin 24 de luni, recomandat 30 de luni, dupa finalizarea implementarii proiectului;
 8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
 9. Nu au depasit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate in conformitate cu alte regulamente de minimis in limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost) echivalent in lei.
 10. Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii
 11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
 12. Persoanele care detin calitatea de asociati / actionari sau administrator in mai multe societati, nu pot aplica decat cu o singura societate.

 

Ce se finanteaza:

 1. Echipamente tehnologice, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se inteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe ( valoare minima de achizitie 2.500 lei fara TVA si 2.975 lei cu TVA). In categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate si activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body si de forta, echipamente, respectiv sisteme specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
 2. Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul Programului se va face pe baza unei evaluari a unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spatiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert.  Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa atat la momentul achizitiei, cat si pe toata durata de implementare a Programului. In categoria spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert sunt incluse si corturile pentru organizare evenimente si baloanele presostatice. Pentru spatii mobile de lucru / productie / prestari servicii / comert nu este necesar raport ANEVAR.
 3. Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, remorci si semiremorci, platforme, izoterme si frigorifice, doc plutitor, salupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare si autovehicule cu destinatie speciala, cu exceptia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru activitatile de rent-a-car, scoli de soferi si pilotaj si transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate. Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul Programului in valoare eligibila de maximum 50.000 lei si maximum 1 autoturism / beneficiar.
 4. Achizitionarea de mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale.
 5. Salariile, utilitatile (energie electrica, apa, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), serviciile de contabilitate si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie sau spatii pentru prestari servicii si comert, reprezentand suma forfetara de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate in urma verificarii cererii de finantare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face in baza cererii beneficiarului insotita  de documentele care sa ateste crearea a minimum 2 locuri de munca;
 6. Site de prezentare a activitatii, magazin on-line, cheltuieli inregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfasurarii activitatii, semnatura electronica,  echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, semnatura electronica. Cheltuiala cu semnatura electronica este eligibila si inainte de semnarea acordului de finantare.
 7. Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societatii aplicante, in valoare eligibila de maximum 5.000 lei/persoana;
 8. Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal;
 9. Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului Program si pentru implementarea proiectului, in valoare eligibila de maximum 000 lei; Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea acordului de finantare.
 10. Doua placute informative obligatorii, sub sanctiunea neacordarii AFN, in valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile.
 11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii proiectelor acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului.

 

Domenii de activitate care nu sunt eligibile pentru Femeia Antreprenor 2024:

 1. Productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
 2. Productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de leasing;
 3. Activitati de pescuit si acvacultura;
 4. Activitati legate de productia primara a produselor agricole;
 5. Activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole;
 6. Activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export

 

Link cu grila de punctaj, verifica conditiile 👉 Proiect-Grila-FemeiaAntreprenor2024-1

Link cu proiectul de Procedura de Implementare 👉 ProiectProceduraFemeiaAntreprenor23022024-2_

Link anunt MEAT

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

POR SUD-VEST OLTENIA – ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎNTREPRINDERI – Prioritatea 1

POR SUD-VEST OLTENIA

S-a lansat apelul de proiecte pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎNTREPRINDERI cu un buget de 49.631.766 EURO!

OBIECTIVE SPECIFICE:
OS 1.3. INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN CADRUL IMM-URILOR, INCLUSIV PRIN INVESTIȚII PRODUCTIVE (FEDR)
OS 1.4. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT (FEDR)
PRIORITATEA 1: COMPETITIVITATE PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE

APELUL DE PROIECTE: PRSVO/217/PRSVO_P1/OP1

Valoare ajutor public / proiect:

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului este de 25.000 euro.

Valoarea maximă nerambursabilă a ajutorului este de 300.000 euro, cu respectarea condițiilor de cumul și a plafonului ajutorului de minimis.

 Investitia trebuie sa fie localizata in MEDIUL URBAN, indiferent de adresa sediului social al beneficiarului

 

Contributia programului/solicitatului la proiect:

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

 

Cand se depun proiectele:

⏳Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 25.06.2024, ora 12:00 – 25.07.2024, ora 12:00

 

Solicitanti eligibili:

 • Microîntreprinderi din mediul urban (tinand cont si de întreprinderile partenere/legate cu întreprinderea solicitanta): societati (constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/1990) sau societati cooperative (constituite în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare) care se încadrează în categoria microîntreprinderilor care propun o investiție în mediul urban, indiferent de localizarea sediului social al acesteia, .

Microîntreprindere in sensul Legii 346/2004, inseamna:

  • Nr mediu Angajati < 10
  • Cifra de afaceri anuala neta < 2.000.000 euro
  • Totale Active < 2.000.000 euro
 • Se finanțează investiții doar în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în 4. Anexa IV – Lista coduri CAEN eligibile la Ghidul specific, stabilite în corelare cu domeniile de specializare inteligentă identificate și aprobate prin Strategia de Specializare Inteligentă (RIS 3) Sud Vest Oltenia 2021-2027.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea proiectului/investiției, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția 2.b. de mai sus rămâne aplicabilă.
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare(Profit exploatare>0);
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare / sau / Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul si-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale.

 

Descarca aici 👉  ghidul solicitiantului si anexele acestuia 

 

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇