Investiții pentru modernizarea şi dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

LANSARE APEL PROIECTE

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), prin Ordinul Nr. 181/2023 cu modificările și completările ulterioare, lansează apelul de proiecte destinat operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice, 👉  începând cu 17 iunie 2024ora 10:00.

Obiectivul schemei de ajutor de minimis:  diversificarea ofertei și creșterea calității serviciilor oferite în aceste destinații.

 

FINANTARE MAXIMA 200.000 euro / COFINANȚAREA beneficiarului MINIM 50%

 

DEPUNERE PROIECTE

Cum se depune documentatia/proiectul: înscrierea în cadrul programului se va face prin depunerea fizică a documentației la Registratura Generală a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, situată pe Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, București.

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE (generale si specifice) ALE BENEFICIARULUI
 • Întreprinderi (societati, societati cooperative, PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, debutanti in afaceri) inregistrate la ONRC
 • au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea/activitățile pentru care solicită finanțare pe teritoriul localităților și arealor care dispun de factori naturali de cură
 • sunt IMM-uri, conform definiției de la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social și nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională, respectiv din activitatea de exploatare
 • deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii
 • fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, respectiv diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea grantului de finanțare, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar. Documentele cu care se face dovada deținerii surselor de cofinanțare sunt: certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să reiasă majorarea capitalului la momentul înscrierii, extras de cont, contract de credit, scrisoare de garanție bancară.

CRITERII SPECIFICE DE ELIGIBILITATE:  In functie de categoria finanțării, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfășurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanțare, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:

 1. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA: CAEN 5610, 5630;
 2. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică și/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HORECA: CAEN 5510, 5520, 5530, 5590
 3. finanțare pentru extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear și/sau pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare: CAEN 5510, 8690, 9329.
 4. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale: CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104.
 5. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor sportive: CAEN 9311, 9312, 9313, 9319.
 6. finanțare pentru extinderea și reabilitarea obiectivelor de agrement: CAEN 7721, 9321, 9329

 

FINANTARE MAXIMA 200.000 euro / COFINANȚAREA beneficiarului MINIM 50%

Finantare nerambursabila de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive și de agrement, care vizează extinderea și reabilitarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură.

Finanțarea nerambursabila acopera maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclus TVA, pentru:

extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice și farmacodinamice, efectuate de către Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie – INRMFB), pe care respectivele societăți comerciale le dețin.

construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) și de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii și adulți, centre de echitație, centre închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din stațiunile balneare și balneoclimatice

– achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare

– formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deținute de beneficiar în domeniul HoReCa

 

CHELTUIELI ELIGIBILE

A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

A.1. Cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă

A.2. Cheltuieli de mediu care includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi)

 

B. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi – asigurarea utilităţilor necesare obiectivului.

 

C. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

C1. Construcţii şi instalaţii – cuprind cheltuieli aferente realizării construcţiilor –  construcții/ extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură, precum și  construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale și de agrement, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului

C.2. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu și fără montaj necesare funcţionării obiectivului investițional (se decontează doar dacă proiectul include și construcții, extindere și reabilitare de clădiri), în conformitate cu acțiunile eligibile la finanțare:

– Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe

– Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 de lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

D. Organizare de şantier – subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016.

În cazul acțiunilor prevăzute mai sus, solicitantul trebuie să depună documente care să ateste că deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.

În plus, conform extrasului de carte funciară, imobilul (teren și/sau clădiri):

 • este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;
 • imobilul nu are ipotecă instituită asupra sa;
 • nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;
 • nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație, beneficiarul are obligația să obțină certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în perioada de monitorizare.

În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de tratament balnear, beneficiarul are obligația să obțină autorizația de funcționare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătății în perioada de monitorizare.

 

E. Cheltuieli eligibile pentru achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, în conformitate cu acțiunile eligibile la finanțare:

– cheltuieli cu achiziționarea de echipamente, mobilier și aparatură medicală, de natura mijloacelor fixe;

– cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an.

 

F. Cheltuieli eligibile pentru programe de calificare/perfecționare/specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepționer de hotel, șef de recepție hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar șef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), șef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser.

În cadrul prezentei scheme, se poate finanța maximum un program de formare profesională (calificare/perfecționare/specializare) pe angajat, în limita a maximum 5.000 de lei/angajat. Programele de formare profesională să fie autorizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

 

Pentru a primi ajutorul financiar, e necesar ca:

– Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, să fie noi.

– Activele achiziţionate să existe la locul implementării proiectului şi, după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea ghidurilor tehnice de instalare și utilizare.

 

Nu se acordă ajutor financiar in cazul in care:

– activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi nici pentru cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

– cheltuielile sunt efectuate, inclusiv facturile emise, înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare.

 

Beneficiarul nu poate schimba locația implementării proiectului, pe toată perioada contractuală.

 

Schema de ajutor de minimis se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 1.  o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare până la depunerea cererii de rambursare
 2.  o perioadă de 2 ani de monitorizare, calculată de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).

 

Mai multe detalii pe site-ul MEAT 👉 Ordinul MEAT + anexe

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari! 📌

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Imbunatatirea competitivitatii si a inovarii in MICROINTREPRINDERI – Ghid in consultare publica

IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SI A INOVARII IN MICROINTREPRINDERI

Regiunea SUD-VEST Oltenia

Apelul de proiecte: PR SV/MICRO1/1/1.3-1.4/2023

 • Schema de ajutor de minimis – Obtine pana la 200.000 EURO pentru afacerea ta!
  • Valoare minima eligibila a unui proiect este de 25.000 euro.
  • Valoare maxima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro.
  • Cofinantarea solicitantului la finantarea investitiei este de minim 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Vest Oltenia):

 • Valcea
 • Dolj
 • Gorj
 • Olt
 • Mehedinti

 

 • Microîntreprinderi din mediul urban.

 

ACTIVITATILE ELIGIBILE sprijinite prin prezentu apel de proiecte sunt:

 • Investitii in active corporale
  • Lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie/prestare de servicii, inclusiv lucrari pentru asigurarea utilitatilor generale (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze natural, agent termic, energie electrica etc.);
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specific in scopul obtinerii unei economii de energie;
  • Achizitionarea de instalatii/echipamente specific pentru activitati in domeniul economiei circulare (de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile in piata sub forma de deseuri si extinderea activitatii de reciclare etc)
 • Investitii in active necorporale: brevet, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activitatii legata de codul CAEN pentru care solicita finantare, eligibile in limita a 20% din valoarea activelor corporale.

 

 • Alte investitii finantabile prin ajutor de minimis:
 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat;
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispositive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate;
 • Investitii specific procesului de internationalizare precum:
  • (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant), prevum si activitati dedicate extinderii pietelor de vanzare, a gamei de produse si servicii oferite, precum si participarea la pincipalele canale si platform de internationalizare, inclusive dezvoltarea de activitati de marketing generate de codul CAEN finantat, prin participarea solicitantului de finantare, in calitate de expozant, la nivel national si/sau extern, in afara Romaniei, la targuri, expozitii;
  • acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
  • activități privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional;
 • Dezvoltarea de competente profesionale in ceea ce priveste adoptarea tehnologiilor avansate in domeniile de specializare inteligenta regional si utilizarea echipamentelor achizitionate;
 • Activitati aferente serviciilor de proiectare si consultanta pentru elaborarea cererii de finantare si managementului implementarii proiectului;
 • Activitati de informare si publicitate.

 

Lista codurilor CAEN eligibile – LISTA  4.Anexa IV – Lista coduri CAEN_IMM

📌Urmareste pagina noastra pentru actualizari!

👇  Nu rata finatarea proiectelor tale!  👇

Inscrie-te in formularul de mai jos prezentand pe scurt ideea ta 💡, iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze in cel mai scurt timp!

Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

https://www.adroltenia.ro/ghid-de-finantare-pentru-microintreprinderi-in-consultare-publica/

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎTREPRINDERI ȘI IMM-URI Regiunea Sud-Vest Oltenia

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN MICROÎTREPRINDERI ȘI IMM-URI – Apelul de proiecte PRSVO/152/PRSVO_P1/OP1

                                  Regiunea Sud-Vest Oltenia

Obtine 200.000 – 1.500.000 euro pentru afacerea ta!

 • Valoare Proiect: 200.000 – 1.500.000 euro
 • Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:
  • minim 25% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderi si intreprinderi mici;
  • minim 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru intreprinderi mijlocii.
 • Mediul Urban: microintreprinderi
 • Mediul Urban sau Rural: intreprindreri mici si mijlocii
 • Societati sau societati cooperative care se incadreaza in categoriile: microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal (an fiscal integral, ianuarie-decembrie) anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de cel putin 1 salariat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare SAU are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul de finanțare NU se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare.
 • Data aprobarii ghidului (data deschiderii apelului de proiecte): 29.01.2024
 • Perioada de depunere a proiectelor: 02.04.2024, ora 12:00 – 02.05.2024, ora 12:00

 

Cine poate aplica in cadrul Programului?

 Societatile eligibile din urmatoarele Judete (Sud Vest Oltenia):

 • Valcea
 • Dolj
 • Gorj
 • Olt
 • Mehedinti

 

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

          1. Componenta de investiții

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis:

 • activitățile de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice IMM-urilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor;
 • activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice IMM-urilor beneficiare.

ATENTIE!!! Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice care contribuie la reducerea consumurilor energetice sau măsuri privind economia circulară în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

          2. Componenta de dezvoltare de competențe profesionale pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

Acțiunile eligibile se supun prevederilor ajutorului de minimis, iar alocarea nu poate depăși mai mult de 500 euro/angajat. Activitățile eligibile includ:

 • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

Vor fi punctate suplimentar proiectele care implică dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătura cu componenta de investiții.

 

Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia:

– în mediul urban și rural pentru solicitantii de tip intreprindere mică sau mijlocie;

– în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe)  în cazul solicitanților de tip microintreprindere.

 

Domeniile de activitate eligibile: Anexa IV – Lista coduri CAEN – 4. Anexa IV – Lista coduri CAEN eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investitii in active corporale:
 1. lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în:
 • Subgrupa 2.1. (din HG. 2139/ 2004) – „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”,
 • Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”,
 • Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”,
 • Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 1. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie strict pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 2. achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar conform grilei ETF)
 • Investitii in active necorporale
 1. investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, eligibile în limita a 20% din valoarea activelor corporale; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.

 

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 1. Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 2. Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 3. Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant);
 4. Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
 5. Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.
 6. Consultanta
 7. Publicitate si informare aferente proiectului

 

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Pentru mai multe detali regasiti anexat Ghidul aprobat si anexele acestuia:

Finanțări pentru microîntreprinderi și IMM-uri

Modernizarea si dezvoltarea stațiunilor balneare și balneoclimatice

SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

Pentru operatorii economici in vederea modernizarii si dezvoltarii statiunilor balneare si balneoclimatice

     Obiectivul schemei de ajutor de minimis il constituie stimularea operatorilor economici din statiunile balneare si balneoclimatice pentru a realiza investitii in infrastructura turistica, balneara, culturala, sportive si de agrement, in vederea diversificarii ofertei si cresterii calitatii serviciilor turistice si conexe din aceste destinatii, precum si pentru acoperirea cheltuilelilor aferente formarii profesionale a personalului angajat in domeniul HOERCA.

Masura de sprijin se acorda sub forma unei alocari financiare nerambursabile, reprezentand maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, in limita plafonului de maxim 200.000 euro, echivalent in lei.

 

 • Tipuri de actiuni eligibile pentru acordarea ajutorului:

-Cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor care includ cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari material rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari peverticala, drenaje, epuimente, devieri de cursuri de apa;

-Cheltuieli de mediu – lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor (plantare de copaci, reamenajare spatii verzi);

-Cheltuieli cu racordarea la utilitati;

-Cheltuieli pentru investitia de baza: constructii si instalatii, dotari, utilaje, echipamente tehnologice, inclusive IT&C, tehnologii software si functionale, organizarea de santier.

 1. Achizitia de echipamente, mobilier si apartura medicala specific tratamentelor balneare: cheltuieli cu achizitionarea de echipamente, mobilier si aparatura medicala, de natura mijloacelor fixe, chleltuieli din categoria obiectelor de inventor de natura mijloacelor fixe;
 2. Programe de calificare/perfectionare/specializare pentru: camerista hotel, guvernanta de hotel/etaj, receptioner de hotel, sef de receptive hotel, director de hotel, administrare pensiune turistica, ajutor de bucatar, bucatar, bucatar-sef, bucatar specialist/vegetarian/dietetician, ospatar, sef de sala restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser, in limita a maximum 5000 lei/angajat.

 

 • Beneficiari ai ajutorului de minimis

Pot beneficia de masuile de ajutor de minimis operatorii economici care indeplinesc, cumulative, urmatoarele conditii de eligibilitate:

a)sunt intreprinderi inregistrate in baza Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de minimis;

b)sunt inregistrati in Oficiul National al Registrului Comertului;

c)sunt intreprinderi mici sau mijlocii;

d)nu au deposit plafonul de minimis pe durata a trei exercitii financiare consecutive, respectiv anul in curs si ultimele doua exercitii financiare precedente (200.000 euro echivalent in lei);

e)nu sunt supusi concordatului preventive, procedurilor pentru lichidare, insolventa, faliment, dizolvare, reorganizare juridical, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;

f)nu au datorii la bugetul general consolidate, nici pentru sediul social si nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificarii administrative si de eligibilitate;

g)nu au fost subiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutir de stat/ Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;

h)au inregistrat profit operational din activitatea curenta/operationala, respective din activitatea de exploatare, in unul din ultimele trei exercitii financiare inainte de depunerea cererii de finantare pentru obtinerea grantului;

i)mentin pe toata perioada de la notificarea aplicantului si pana la finalizarea perioadei contractuale, activitatea pentru care au primit finantare si un numar mediu annual de angajati cel putin egal cu numarul de angajati de la depunerea cererii de finantare;

j)detin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau inchiriere pe termen lung, valabila pentru o perioada de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finantare;

k)fac dovada detinerii surselor de cofinantare a proiectului, respective diferenta dintre valoarea totatala a proiectului si valoarea grantului de finantare, sub forma de majorare de capital subscris si varsat, imprumut din partea actionarilor sau a altor intreprinderi associate, credit bancar.

 

Coduri CAEN eligibile:

Solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfășurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanțare, la momentul depunerii cererii de finanțare și cel puțin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2:

 • 5510, 5520, 5530, 5590
 • 5610, 5630
 • 7721
 • 8690
 • 9001, 9002, 9003, 9004
 • 9101, 9102, 9103, 9104
 • 9311, 9312, 9313, 9319, 9321, 9329

Nu rata finantarea. Inscrie-te in formular iar unul din consultantii nostri o sa te contacteze rapid!

Pentru mai multe detalii despre program, regasiti anexat:

https://turism.gov.ro/web/balneo-schema-de-minimis/